FORMOVÁNÍ OSOBNOSTI MLADÝCH LIDÍ NEPROBÍHÁ JEN V LAVICÍCH

Jako rodiče i pedagogové si často klademe otázku, jaká je dnešní generace dětía mladých lidí – generace žijící v relativním blahobytu, s široce otevřenými materiálními i finančními možnostmi pro realizaci vzdělání, rozvinutí nadání a osobních zájmů, cestování i pracovního uplatnění. Ale také generace strádající často nedostatkem času rodičů, přehlcená informacemi, kdy je mnohdy obtížné se orientovat, co je, či není pravda, co je podstatné, a co nikoliv. Apelujeme proto na důležitost znalosti naší historie pro pochopení současnosti. V době převládající virtuální komunikace podporujeme pozitivní vztah, ohleduplnost a úctu mladých lidí k druhým lidem, především ke stáří. A stále více si uvědomujeme, jakou roli kromě samotné rodiny sehrává v budování těchto hodnot a pozitivních životních postojů škola a zvláště zájmové vzdělávání, tedy také školní družiny a školní kluby.

Dnes už si většina ředitelů škol uvědomuje roli, kterou školní družiny při utváření celkové image a kvality školy sehrávají. Přibývá také rodičů, kteří si pro své dítě volí školu právě podle toho, zda v ní je školní družina či klub a jaké aktivity tato zařízení dětem po vyučování

nabízejí. Tato skutečnost se odráží i v tom, jak se za poslední léta zásadně změnilo a mění postavení vychovatelek školních družin, jejich podpora ze strany vedení školy a uznání jejich práce ve společnosti, ale také z pohledu legislativy či systémového uchopení vzdělávání vychovatelů a vychovatelek. Nikdo již nepochybuje o tom, že tato oblast je nedílnou součástí a doplňkem výuky ve škole a podstatným způsobem ovlivňuje kvalitu a výsledky vzdělávání žáků. Národní institut pro další vzdělávání se snaží již řadu let poskytovat profesní podporu vychovatelkám školních družin a školních klubů, ale i ostatním pracovníkům v zájmovém vzdělávání, ať už formou nabídky kvalitního vzdělávání, konzultacemi a dalšími efektivními způsoby podpory, např. metodickým vedením, tutoringem, sdílením zkušeností, vzájemným učením atd. V současné době spolu s MŠMT a našimi partnery intenzivně pracujeme na implementaci koncepce DVPP pro zájmové vzdělávání, a to např. i prostřednictvím připravovaného projektu NIDV podpořeného z prostředků Evropské unie, ale také formou projektů zjednodušeného vykazování, tzv. šablonami OP VVV. Jsem přesvědčena, že i ve stávajících podmínkách českého školství poskytují vychovatelky a vychovatelé díky svému nadšení a obětavé práci dětem kvalitní činnosti a zázemí pro čas, který tráví ve školní družině nebo klubu. A jsem přesvědčena, že unikátní systém školních družin a školních klubů v České republice najde i odpovídající legislativní ukotvení a finanční podporu státu.

Helena Plitzová, ředitelka NIDV

Naši partneři