REFORMA FINANCOVÁNÍ Z POHLEDU ŠKOLNÍCH DRUŽIN

Ke změně systému financování dochází v souvislosti s novelou zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, týkající se změny způsobu financování škol školských zařízení zřizovaných kraji, obcemi a svazky obcí z prostředků státního rozpočtu.

Legislativa: stanovení minimálních personálních standardů pro zajištění vzdělávání

Stávající systém financování prostřednictvím republikových a krajských normativů zůstane zachován pro střediska volného času a pro školní kluby. Novela školského zákona však ukládá v § 170 písmeno f) stanovit prováděcím právním předpisem minimální personální standardy pro zajištění vzdělávání, které neposkytuje stupeň vzdělání upravený tímto zákonem, a pro zajištění školských služeb poskytovaných školskými zařízeními zřizovanými krajem, obcí nebo svazkem obcí s výjimkou školních družin. Minimální personální standardy střediska volného času a školního klubu jsou součástí vyhlášky č. 492/2005 Sb., o krajských normativech.

Zavedení odlišného systému financování pedagogické práce ve školních družinách

Zásadní změnu představuje zavedení zcela odlišného systému financování pedagogické práce ve školních družinách.  Pro školní družinu je nově stanoven novelou vyhlášky č. 74/2005 Sb. maximální rozsah přímé pedagogické činnosti hrazený ze státního rozpočtu (tzv. PHmax ŠD) . Tento maximální rozsah je stanoven pro školní družiny v podobě maximálního počtu hodin přímé pedagogické činnosti v závislosti na organizační struktuře školní družiny, tj. v závislosti na počtu oddělení školní družiny. Stanovené maximum vyjadřuje stav, umožňující poskytování vzdělávání v potřebné kvalitě a jeho další zvýšení by již k růstu kvality nepřispívalo natolik významným způsobem, aby to odůvodnilo zvýšenou potřebu výdajů státního rozpočtu.

Hodnota PHmax školní družiny

PHmax školní družiny je vztaženo ke školní družině jako celku u jedné právnické osoby a jeho hodnota závisí na celkovém počtu oddělení této právnické osoby. Při stanovení hodnoty PHmax školní družiny je potřeba vycházet z údajů vykazovaných za jednotlivá pracoviště ve výkonovém výkaze Z 2-01 o školní družině. Rozhodný je údaj o počtu oddělení uvedený v oddíle I řádku 0101. Celkový počet oddělení školní družiny jedné právnické osoby se stanoví jako součet počtu oddělení školní družiny za jednotlivá pracoviště školní družiny.

K vypočtenému celkovému počtu oddělení se potom přiřadí odpovídající hodnota PHmax uvedená v příloze vyhlášky č. 74/2005 Sb. Ředitel může provozní dobu družiny upravit podle místních podmínek. Maximální týdenní počet hodin přímé pedagogické činnosti ve školní družině zřizované krajem, obcí nebo svazkem obcí v závislosti na její organizační struktuře financovaný ze státního rozpočtu je stanoven v příloze vyhlášky.

Minimální počet účastníků v oddělení školní družiny

Zcela nově se stanovuje minimální počet účastníků v oddělení školní družiny. Družina má nejméně 20 účastníků , kteří jsou žáky prvního stupně základní školy, v průměru na jedno oddělení. Oddělení se naplňují nejvýše do počtu 30 účastníků.

Družina, jejíž činnost vykonává stejná právnická osoba jako činnost základní školy s třídami pouze prvního stupně a má pouze jedno oddělení, má nejméně

a) 5 účastníků , kteří jsou žáky prvního stupně základní školy, v případě, že je základní škola tvořena jednou třídou,

b) 15 účastníků , kteří jsou žáky prvního stupně základní školy, v případě, že je základní škola tvořena dvěma třídami,

c) 18 účastníků , kteří jsou žáky prvního stupně základní školy, v případě, že je základní škola tvořena třemi třídami.

Další oddělení lze zřídit , pouze pokud na oddělení připadá v průměru více než 27 účastníků.  Druhé oddělení lze zřídit i při nižším průměrném počtu účastníků, kteří jsou žáky prvního stupně základní školy, než je uvedeno v odstavci 2, pokud je celkový počet účastníků vyšší než 27 a počet účastníků, kteří jsou žáky prvního stupně základní školy, vyšší než 20. Třetí oddělení je možné zřídit i při nižším průměrném počtu účastníků, kteří jsou žáky prvního stupně základní školy, než je uvedeno v odstavci 2, pokud je celkový počet účastníků vyšší než 54 a počet účastníků, kteří jsou žáky prvního stupně základní školy, vyšší než 40. Je-li oddělení tvořeno pouze účastníky uvedenými v § 16 odst. 9 školského zákona, je nejnižší  a nejvyšší počet účastníků v oddělení shodný s nejnižším  a nejvyšším počtem žáků ve třídě zřízené pro žáky uvedené v § 16 odst. 9 školského zákona.

Pravidelná denní docházka, pravidelná docházka a nepravidelná docházka

Novela vyhlášky vymezuje pojmy pravidelná denní docházka, pravidelná docházka a nepravidelná docházka , zpřesňuje oblast bezpečnosti a ochrany zdraví  při zájmovém vzdělávání atp. Pravidelnou denní docházkou se rozumí přihlášení k zájmovému vzdělávání nejméně čtyři dny v týdnu po dobu nejméně pěti po sobě jdoucích měsíců; pravidelnou docházkou přihlášení k zájmovému vzdělávání v rozsahu nejméně jedenkrát za dva týdny po dobu nejméně pěti po sobě jdoucích měsíců, které není pravidelnou denní docházkou.

Zpracovala:

Ing. Mgr. Andrea Šimáková,vedoucí oddělení neformálního a zájmového vzdělávání,

MŠMT

Naši partneři