Asociace vychovatelů školských zařízení, z.s.  je volným a nezávislým sdružením občanů, jejichž zájmem je zvýšení profesní prestiže vychovatelek a vychovatelů školních družin a školních klubů  a zviditelnění jejich práce. Posláním je chránit a obhajovat zájmy profesní skupiny, napomáhat ke zvyšování kvalifikace, vytváření materiálního zabezpečení a podporovat rozvoj různorodých aktivit pedagogických pracovníků.

Mezi hlavní cíle asociace patří:

 1. a) zvyšovat profesní prestiž vychovatele ŠD a ŠK,
  b) odborně připomínkovat problematiku týkající se práce školních družin, školních klubů při jednání se státními orgány, formulovat inovativní požadavky,
  c) umožňovat profesnímu sdružení vychovatelů aktivní zapojení při ovlivňování politiky státu, krajů a obcí v oblasti své působnosti,
  c) zprostředkovávat zásadní informace a metodickou podporu svým členům,
  d) podporovat a rozvíjet odborné diskuse ke všem tématům v oboru své působnosti a oborů ji ovlivňujících,
  e) organizovat akce zaměřené na odborný růst svých členů v systému dalšího vzdělávání, organizovat vzdělávací aktivity, kurzy, semináře pro další pedagogické pracovníky v rámci DVPP,
  f) podporovat vzájemnou informovanost,
  g) dbát o dodržování mravních a etických principů při výchovně vzdělávací činnosti,
  h) podporovat rozvoj a podmínky pro vzdělávání, tvořit profesní standardy,
  i) provádět osvětovou činnost a informování veřejnosti o své činnosti,
  j) získávat finanční prostředky pro podporu činnosti.

 Pro školní rok 2018/19 připravujeme:

– metodickou pomoc při psaní Šablon II.

– pořádání vzdělávacích aktivit v oblasti legislativy, ŠVP, příkladů dobré praxe, komunikace

– akreditace zařízení v rámci DVPP

– metodické návštěvy po školních družinách a klubech  – se sdílením příkladů dobré praxe

– spolupráce s organizacemi, zabývající se novými metodami ve vzdělávání

– pilotáž a testování nových programů a projektů pro ŠD a ŠK

Kontakty: avsz@email.cz;  Vladislava Lukešová, tel. 721 140 986

Naši partneři