Jak zacházet s agresivitou: Jan Szutkowski

Prevence výskytu agresivity, jak posilovat kladné vztahy ve skupině. Jak zacházet s agresivitou.

Agresivita je součástí naše přirozeností a prolíná se neustálé jak naším osobním, tak sociálním životem. Na štěstí totéž můžeme říct o našich sklonech ke spolupráci a altruismu. I když občas můžeme mít dojem, že je naše doba z ohledu na výskyt agresivity výjimečně nebezpečná, statistické údaje sugeruji spíš, že se situace důsledně zlepšuje. Píše o tom na příklad filozof a psycholog Steven Pinker ve své knížce Lepší anděle naší přirozenosti. Nicméně udržení toho příznivého trendu vyžaduje nejen ekonomický, či technologický růst, ale také neustálou snahu a spolupráci cele společností. Průběžné reflektování, uvažování a diskutování jak o hodnotách, tak o možných postupech se jeví jako nezbytné, jakožto problém agresivity nejde vyřešit jednou pro vždy.

Výjimečnou roli v ovlivňování společností mají samozřejmě pomáhající a pedagogické profese. Ve svém působení mohou pedagogové, psychologové, trenéři a vedoucí zájmových činností určovat pravidla, podporovat vlivnou skupinovou dynamiku, či také vést svěřené jím dětí nejen k znalostem a dovednostem, ale také k jistým postojům a hodnotám. Je při tom třeba podotknout, že legislativní a metodický systém nemůže zcela pokrýt obrovské množství a různorodost každodenních situaci a etické rozhodování často vyžaduje mnohem subtilnější vnímání. Distribuce právní odpovědnosti se také někdy ne překrývá s distribuci odpovědnosti morální, a tak se musí rozdělení roli a úkolů velmi často a složitě vyjednávat, na příklad se zákonnými zástupci.

Pro prevenci výskytu nebezpečných situaci je nejlepší působit na tři základních úrovních: 1) individuální podpora jedinců, 2) podpora žádoucích vztahů mezi jedinci v rámci skupiny 3) sjednocení hodnot a postupů v rámci celé instituce. Do první skupiny opatření patří na příklad individualizace přístupu, či terapeutické intervence. Podpory na úrovní skupiny můžeme dosáhnout třeba s pomoci vhodných her založených na kladné zpětné vazbě a nácviku komunikačních dovedností. Na úrovní instituce, či organizace je potřeba se neustále cvičit v tom, jak transparentně prezentovat hlavní hodnoty, rozdělovat si role a spolupracovat na příklad na sběru informaci.

Na všech úrovních se tak do popředí dostávají komunikační dovedností a schopnost zapojení do spolupráce nejen svěřených dětí, či mládenců, ale také jejich zákonných zástupců. Proto jako důležitou část mých kurzů vnímám aspoň základní nácvik vyjednávacích technik. V neposlední řadě kladu důraz na neustálou sebereflexi a osobní vývoj pedagogických pracovníků. Agresivita je totiž náš stín, a nezdá se mi, aby nás měla někdy opustit, je tedy lepší vědět o něm co nejvíc, umět s nim zacházet vědomě a používat za účelem, který je pro ostatně čitelný.

Naši partneři