Jenom charakter může utvářet charakter

Jenom charakter může utvářet charakter

Neformální vzdělávání zahrnuje rozsáhlou oblast volnočasové výchovy a vzdělávání, dříve nazývané mimoškolní. Pokud se tyto aktivity uskutečňují ve školských zařízeních, jako jsou střediska volného času, školní družiny či školní kluby apod., hovoří se o zájmovém vzdělávání. Oslovili jsme PaedDr. Evou Vincejovou, PhD., vedoucí oddělení vzdělávání a podpory NIDV, a položili jí několik otázek, které se týkají podpory pedagogů zájmového a neformálního vzdělávání.

Proč je důležité podporovat pedagogy volného času?
Pedagog, vychovatel, je rozhodujícím činitelem ve výchovném procesu, což výstižně vyjádřil K. D. Ušinskij: „… žádný organizační řád a osnovy, žádný umělý mechanismus, i kdyby byl co nejlépe vymyšlen, nemůže nahradit osobnost ve výchově… Bez osobního bezprostředního vlivu vychovatele na svěřence není opravdová výchova, která by pronikla do charakteru. Jenom osobnost může působit na rozvoj a danost osobnosti, jenom charakter může utvářet charakter.“ Volný čas je důležitou součástí života v každém věku, je to čas oddychu, regenerace, uvolnění, zábavy, společenských kontaktů a seberealizace. V rámci volného času se rozhoduje i o rozvíjení talentu mladého člověka, naplnění jeho potřeb a zájmů, proto je třeba podporovat pedagogy volného času v jejich profesním i osobním rozvoji a v jejich zodpovědné a tvořivé činnosti.

Jak se Národní institut pro další vzdělávání k zájmovému a neformálnímu vzdělávání vlastně dostal?
Cílem činnosti Národního institutu pro další vzdělávání (NIDV) od jeho založení i jako nástupnické organizace pedagogických center bylo a je zajištění úkolů, které vyplývají z priorit státní vzdělávací politiky a vedou k systematické profesní podpoře pedagogických pracovníků škol a školských zařízení, ke kterým patří i zájmové vzdělávání. S účinností od 1. 1. 2014 se Národní institut pro další vzdělávání sloučil s Národním institutem dětí a mládeže (NIDM), stal se jeho nástupnickou organizací a převzal jeho činnosti v podpoře pedagogických pracovníků školských zařízení pro zájmové vzdělávání i odbornou přípravu těch, kteří pracují s dětmi a mládeží v oblasti volného času.

Jakou roli hraje oblast zájmového a neformálního vzdělávání v kontextu aktivit NIDV?
Podpora pedagogů volného času je nedílnou součástí činnosti NIDV, jako vzdělávací oblast má již nezastupitelné místo ve struktuře nabízených aktivit po celý školní i kalendářní rok. Součástí těchto aktivit jsou i nově zřízené webové stránky www.znv.nidv.cz, kde mohou pedagogové a pracovníci věnující se dětem a mládeži v jejich volném čase najít jak metodické materiály, publikace a aktuality, tak i náměty a inspiraci pro svoji činnost.

Mohla byste uvést, jaké další aktivity v rámci podpory pedagogů zájmového a neformálního vzdělávání náš institut realizuje?
Aktivity v podobě vzdělávacích programů na podporu zájmového a neformálního vzdělávání jsou nabízeny na jednotlivých krajských pracovištích NIDV i v rámci čerpání šablon, ale většina jich je koordinována z centrálního pracoviště v Praze pracovníky oddělení vzdělávání a podpory. Zaměřeny jsou především na Funkční studium, které je jedinečným výstupem projektu Klíče pro život, rovněž na Studium pedagogiky volného času a uskutečnění série kurzů 40hodinového Studia pedagogiky pro pedagogy volného času vykonávající dílčí přímou pedagogickou činnost. V průběžném vzdělávání je realizována i široká paleta vzdělávacích akcí, jejich těžištěm jsou vícedenní kurzy – zejména některé kvalifikační (Zdravotník zotavovacích akcí, Kurz instruktorů vodní turistiky, Instruktor školního lyžování) či kurzy zaměřené na metodiku zážitkových programů v neformálním vzdělávání, např. Hry, soutěže a náměty s přírodovědným zaměřením, Hry pro každou příležitost a jiné.
Již tradičně NIDV každým rokem organizuje Celostátní seminář vychovatelek a vychovatelů školních družin a školních klubů, kde zájem stále převažuje kapacitní možnosti akce, a také spolupořádáme celostátní semináře ředitelů středisek volného času. Rovněž nabízíme kurzy MBTC (Minimum Basic Training Course) určené začínajícím pracovníkům informačních center pro mládež či kurzy pro pracovníky neziskových organizací.

Děkuji za rozhovor.
Hana Kalinová

Naši partneři