Právní rámec – postřehy z praxe

Právní rámec – postřehy z praxe – jak probíhá v praxi aplikace legislativního rámce aktualizovaného k říjnu 2018

Zájmové vzdělávání, zejména vzdělávání ve školních družinách, je prakticky na okraji zájmu ředitelů. Z četných dotazů na seminářích naopak plyne, že vychovatelé a vychovatelky ve velké většině mají obrovský zájem svoji činnost vykonávat co nejlépe a dále ji zlepšovat a rozvíjet. K tomu je znalost obecně platných předpisů nutnou, nikoliv však postačující, podmínkou.

Obecně platné předpisy se relativně často mění. Jedná se zejména o změny školského zákona a změny vyhlášky o zájmovém vzdělávání. Poslední novela obou obecně platných předpisů s účinností od 1. září roku 2018 přinesla celou řadu změn. Například z důvodu jiné formulace forem zájmového vzdělávání bylo nutné upravit i školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání ve školní družině. Nově zavedený maximální počet hodin přímé pedagogické činnosti financovaný ze státního rozpočtu v družině zřizované krajem, obcí, nebo svazkem obcí má přinést stabilitu činnosti školní družiny i stabilitu pracovně právních vztahů vychovatelů.

Vychovatelé také často řeší rozpor, který představuje pedagogická práce jako jejich životní poslání na straně jedné, a pedagogická práce jako jejich zaměstnání zajišťující důstojný život pro sebe i pro svoji rodinu na straně druhé. Životní poslání z jejich pohledu často vítězí nad oprávněným požadavkem na zajištění důstojného života. Já osobně také považuji práci ve školství za poslání, které ovšem v žádném případě není možné zaměňovat za dobročinnost či charitativní činnost, a tento pohled se na seminářích pokouším prezentovat. I platná legislativa mi v tomto zdánlivém rozporu dává za pravdu. Myslím si, že to je také důvodem zájmu o semináře zaměřené na školskou legislativu a pracovně-právní vztahy.

Já osobně velmi rád vedu semináře určené pro vychovatele nebo pedagogy volného času, zejména pro příjemnou atmosféru, která se zpravidla hned od počátku vytvoří. Na druhou stranu jsou tyto semináře z hlediska vedení mnohem náročnější, než semináře určené pro jiné kategorie pedagogických pracovníků. Některé dotazy, které vychovatelé a pedagogové volného času pokládají, jsou dost neočekávané a někdy i hodně specifické. Musím být v některých případech připraven i odpovědět „nevím, ale zjistím“.

RNDr. Milan Macek, CSc.

Absolvent Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy v Praze (MFF UK), obor učitelství matematika – fyzika. Rigorózní zkoušku vykonal v roce 1983 na MFF UK a vědeckou hodnost kandidát pedagogických věd získal v roce 1990 na MFF UK.

Ředitel Obchodní akademie Vinohradská, Praha 2 od roku 2004. V letech 1991 až 2004 ředitel Domu dětí a mládeže, Praha 2, Na Smetance 1, v letech 1992 až 2002 ředitel Základní školy, Praha 2, Na Smetance 1.

Spoluautor celé řady návrhů zákonů, vyhlášek a dalších podzákonných norem pro oblast školství.
Přednášková a publikační činnost na téma vnitřních a vnějších právních vztahů právnických osob vykonávajících činnost škol a školských zařízení, zejména příspěvkových organizací, včetně pracovně-právních vztahů pedagogických pracovníků a dalších zaměstnanců. Formuláře pro činnost školských zařízení pro zájmové vzdělávání průběžně zveřejňuje na www.drmacek.cz

Naši partneři