Projekt FNV v závěru prvního roku realizace

Národní institut pro další vzdělávání (NIDV) realizuje od 1. 9. 2018 individuální projekt Propojování formálního a neformálního vzdělávání včetně zájmového (registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_032/000816), který byl podpořen v rámci výzvy Budování kapacit pro rozvoj škol II Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání. Projekt je zaměřen na poskytování metodické podpory pedagogům a pracovníkům neformálního vzdělávání, kteří společně tvoří vzdělávací programy zaměřené na rozvoj klíčových kompetencí dětí a žáků.

V prvních měsících realizace projektu bylo zřízeno centrum kolegiální spolupráce pro propojování formálního a neformálního vzdělávání na centrálním pracovišti NIDV v Praze a při krajských pracovištích NIDV v Brně, Ústí nad Labem, Ostravě a Plzni. Centra poskytují metodickou podporu v podobě supervize procesu tvorby vzdělávacích programů a prostřednictvím pořádání akcí pro cílovou skupinu (pravidelných tematických setkání, workshopů a celostátních setkání), jejichž cílem je vytvářet prostor pro sdílení zkušeností, výměnu příkladů dobré praxe, diskuzi, čerpání inspirace pro práci s dětmi a mládeží i pro výuku, společné plánování a reflexi činnosti v rámci propojování formálního a neformálního vzdělávání. V dosavadním průběhu projektu bylo realizováno 13 workshopů, 11 tematických setkání a 33 osobních individuálních nebo skupinových konzultací zaměřených na supervizi procesu tvorby vzdělávacích programů.

Poskytování metodické podpory je doprovázeno informační kampaní na podporu uznávání neformálního vzdělávání, která je zacílena na zvýšení informovanosti pracovníků pracujících s dětmi a mládeží o možnosti nechat si uznat své profesní kompetence v Národní soustavě kvalifikací (prostřednictvím profesních kvalifikací v oblasti neformálního vzdělávání a výchovy). Konkrétně se jedná o tyto profesní kvalifikace:

  1. Vedoucí volnočasových aktivit dětí a mládeže
  2. Samostatný vedoucí volnočasových aktivit dětí a mládeže
  3. Hlavní vedoucí zotavovací akce dětí a mládeže
  4. Koordinátor dobrovolníků

Více informací a kontakty na odborné pracovníky center kolegiální podpory naleznete na stránkách projektu.

Naši partneři