České děti jako čtenáři 2017

Aktuální výzkumy a šetření z oblasti děti a mládež

V roce 2017 iniciovala Národní knihovna ČR opakování celostátního reprezentativního průzkumu dětí se zaměřením na četbu knih, čtenářské chování, obvyklé způsoby trávení volného času, vlivy rodinného a školního prostředí na vztah dětí ke knihám a čtení obecně (první průzkum proběhl v letech 2013/2014). Výzkum byl realizován pomocí kvantitativních a kvalitativních metod, cílovou skupinou byly děti ve věku 6 až 8 let (nejmladší školní děti, asistence rodičů), 9 až 14 let (starší děti) a mladí dospělí ve věku 15 až 19 let (mládež). Výzkum byl realizován metodou osobního dotazování za využití počítače (F2F CAPI) na reprezentativním vzorku 2 009 respondentů, na základě kvótního výběru v souladu se sociodemografickou strukturou populace ČR. Šetření přineslo následující výsledky.
Denně se četbě věnuje 18 % respondentů (20 % dívek, 16 % chlapců), což představuje nárůst o 5 procentních bodů ve srovnání s rokem 2013. Žádnou knihu za měsíc nepřečetlo 31 % respondentů (27 % dívek, 35 % chlapců), což také představuje nárůst ve srovnání s rokem 2013 (z 27 % v roce 2013 na 31 % v roce 2017). Přibližně polovina respondentů čte alespoň občas (přečte minimálně jednu knihu za měsíc, nečte však každý den). Dětské čtenářství je formováno především rodinným prostředím, školou a také návštěvami knihoven a je nejvíce ovlivněno věkem (s věkem roste podíl dětí, které nečtou vůbec), pohlavím (dívky čtou více než chlapci) a vzděláním rodičů (děti vzdělanějších rodičů jsou silnějšími čtenáři).
Výzkum se také zabýval názory rodičů na dětské čtenářství. Největší počet respondentů (95 % respondentů) se zcela nebo spíše ztotožnil s tvrzením, že čtení s porozuměním textu je pro další studium dětí naprosto nepostradatelnou dovedností. 90 % respondentů zcela nebo spíše souhlasilo s tvrzením, že čtení knížek je klíčové pro vzdělání dětí. Nadpoloviční většina respondentů nechává svým dětem naprostou volnost ve volbě, zda se jejich děti ve volném čase věnují četbě knih nebo jiným aktivitám, a domnívá se, že děti se dnes věnují řadě jiných, ale stejně hodnotných aktivit trávení volného času.
Z výzkumu vyplývá, že frekvence čtení se u dětí v průběhu roku mění a závisí na různých okolnostech. Na zvýšení frekvence četby působí, pokud je kniha pro děti zajímavá, pokud je četba zadána povinně a kniha darem. Vliv hraje období, prázdniny a víkendy také mírně ovlivňují frekvenci četby. Nejčastěji uváděným důvodem, proč nečtenáři a slabí čtenáři čtou málo nebo vůbec, je, že je četba nebaví, konkurence zábavnějších aktivit a nedostatek času.
Celá zpráva k dispozici zde.

Zdroje:

Friedlaenderová H., České děti jako čtenáři 2017.
Dostupné z: https://ipk.nkp.cz/docs/ctenarstvi/ceske-deti-jako-ctenari-2017-1

KMS NIDV (K. Žárská)

Naši partneři