Vnímání kyberkriminality mezi dětmi

Aktuální výzkumy a šetření z oblasti děti a mládež

Cílem výzkumu, realizovaným projektem Kraje pro bezpečný internet pod záštitou Asociace krajů České republiky, je analyzovat znalosti a zkušenosti žáků s kyberkriminalitou a rizikovými jevy na internetu obecně. Cílovou skupinou výzkumu byli zvoleni žáci druhého stupně základních škol, tedy žáci šesté až deváté třídy ve věku od 11 do 16 let. Do předmětného výzkumu se zapojily základní školy a některá víceletá gymnázia z jedenácti krajů. Celkem se výzkumu zúčastnilo 50 917 respondentů. Pro zisk dat bylo zvoleno kvantitativní dotazníkové šetření prováděné prostřednictvím anonymních online dotazníků, které byly distribuovány do základních škol přes krajské školské koordinátory prevence školním metodikům prevence.
Z dotazníkového šetření vyplynulo, že v současné době jsou žáci na sociálních sítích stále aktivnější. Pouze 4,8 % respondentů uvedlo, že neužívá žádné sociální sítě. Nejvíce užívanou sociální sítí je Messenger (užívaný 79,8 % respondentů), následovaný Instagramem (73,8 %). Facebook je na třetím místě (63,7 %). Informace o bezpečném chování v prostředí internetu získávají respondenti nejčastěji od učitelů (76,4 %), dále od policistů (17,5 %) a v 12,2 % nejsou schopni určit, od koho informace mají.
Výsledky provedeného výzkumu ukázaly, že žáci mají stále nedostatečné znalosti takřka ve všech oblastech týkajících se rizikového chování na internetu a kyberkriminality. Nejnižší znalost je v oblasti porušování autorských práv, které jako kyberkriminalitu označilo jen necelých 40 %. V případě oblasti trestného činu pornografie zasílání nahých fotografií osob mladší 15 let označilo jako trestné pouze 66,7 % respondentů. Neoprávněné přístupy k počítačovému systému identifikovalo jako trestné dle varianty otázky od 65 % do 82 % respondentů.
Z jednotlivých druhů kyberkriminality se nejvíce na internetu žáci dopouštějí, ať již vědomě či nevědomě, různých forem neoprávněného přístupu k informačnímu systému, což je samo o sobě trestným činem. Neoprávněný přístup k cizí Wifi síti přiznalo 15,2 % respondentů, neoprávněný přístup na cizí facebookový účet přiznalo 11,3 % respondentů. Jako další v pořadí se umístilo porušování autorských práv, kdy 9,6 % respondentů nahrává na internet staženou hudbu. Dál 9,1 % respondentů poslalo přes internet výhružnou zprávu a 6,6 % nahou fotografii osoby mladší 15 let.
Autoři výzkumu pokládají současné pojetí prevence, kdy je na dítě pohlíženo převážně jako na potenciální oběť trestného činu a děti získávají informace hlavě o kyberšikaně a sextingu, jako nedostačující. Doporučují do preventivních programů začlenit rovněž i informace o dalších rizikových jevech v kyberprostoru a pohlížet na žáky nejen jako na potenciální oběti, ale i jako na potenciální pachatele kyberkriminality, a tomu přizpůsobit preventivní působení.
Celá zpráva k dispozici zde.

Zdroje:

Vnímání kyberkriminality mezi dětmi. Kraje pro bezpečný internet, 2018. Dostupné z: http://www.kpbi.cz/prilohy/157_vyzkum_final.pdf
KMS NIDV (K. Žárská)

Naši partneři