Pozvánka na „Koučování a mentoring ve školských zařízeních pro zájmové vzdělávání“

Dovolujeme si Vás pozvat k účasti ve vzdělávacím programu:

Koučování a mentoring ve školských zařízeních pro zájmové vzdělávání – on-line

Termín konání: 6. a 7. listopadu 2020, 9.00 – 13.00
Cena semináře: 500 Kč
Místo konání: on-line přes Microsoft Teams

číslo programu: R47-09-11-202
akreditace č.j.: MSMT-32832/2018-1-932

Co je mentoring v současné ŠD, ŠK, SVČ, DDM a proč je potřebný?  1 hodina

Osvojení základní terminologie Mentor x Mentee
Znaky mentoringu  – dobrovolnost, vzájemná důvěra, empatie, diskrétnost, proaktivní přístup, povzbuzení, zpětná vazba, předávání kladných zkušeností

Předpoklady dobrého mentora  2 hodiny

 • Zkušenost
 • Schopnost empatie
 • Umění naslouchat
 • Pozitivně motivovaný zájem o druhé
 • Etický přístup k druhým lidem
 • Umět pozorovat a správně vnímat vyučování, chování učitele
 • V hospitační činnosti umět hledat pozitiva
 • Umět poradit

Koučovací přístup   3 hodiny

 • Trénink dovedností
 • Co jsou koučovací otázky?
 • Odpovědnost, možnost volby
 • Individuální koučink, skupinový týmový koučink
 • Hlavní zásady koučinku
 • Model GROW: G (goal) = cíl/ R (reality) = realita, momentální situace/ O (options) = možnosti/ W (will) = vůle, chuť, cesta
 • Naslouchání, zpětná vazba

Motivace pro změnu, vedení a motivování  2 hodiny

Nic není více motivující než dobrý pocit z dobře vykonané práce.
Vedení motivačních (řízených) rozhovorů a o osobnostním i profesním růstu každého pedagoga volného času a vychovatele.
Vytváření podmínek, jež vedou k lepší motivaci vychovatelů a ke zvyšování kvality jejich práce, k promyšlenému osobnímu růstu
a v neposlední řadě mohou pozitivně ovlivnit klima na pracovišti.
Motivační faktory – způsoby projevů jednotlivých typů osobností, analýza pracovníků, tříbodová motivační metoda
Sociální a profesionální role – typy chování v různých situacích, vzorce chování, očekávání
Niterný leadership, pět kroků k niternému leadershipu

On-line přihlášení:

https://www.nidv.cz/vzdelavaci-programy/?search=R47-09-11-202

Těšíme se na setkání s Vámi.

 

Bc. Monika Doubková
organizátor programu
monika.doubkova@npi.cz
222 122 269

Naši partneři