Aktivity NPI pro pedagogické pracovníky ŠD a ŠK v roce 2021

Milé kolegyně a milí kolegové,

letošní školní rok byl v České republice pro více než šestnáct tisíc vychovatelek a vychovatelů ve školních družinách a školních klubech netypický. Školy a školská zařízení byly z velké části v průběhu školního roku uzavřené, vzdělávací a výchovné aktivity se realizovaly zejména distanční formou. Proto jsme se v rámci prevence rizikového chování v online prostředí zaměřili více na téma problematiky trávení volného času na internetu a zrealizovali jsme pro pracovníky v zájmovém a neformálním vzdělávání webinář Chraňte se v Kybersvětě. Hlavním tématem bylo kybernebezpečí ve smyslu Kyberšikany, Kybergroomingu, Kyberstalkingu a Sextingu, stručný popis a legislativa daného nebezpečí, jejich formy a motivy, základní pravidla komunikace, desatero obrany a především co dělat, když se dítě stane obětí. Webinář je pro všechny zájemkyně a zájemce volně dostupný na YouTube kanálu Národního pedagogického institutu České republiky (NPI ČR). Jednou z dalších užitečných (ale mnohdy komplikovanějších) oblastí je téma legislativy, kterou vychovatelky a vychovatelé často řeší. Proto jsme pro ně společně se specialistou na školskou legislativu natočili sérii videí tak, aby byly jasně a stručně zodpovězeny jednotlivé otázky a aby tato videa byla pro ně kdykoliv online dostupná.

Jakmile to bylo možné, zahájili jsme prezenční vícedenní vzdělávací program Hry nevšedních nápadů a myšlenek, a to zejména pro praktické využití pracovnic a pracovníků z oblasti domů dětí a mládeže, kdy se obsah týkal především tipů souvisejících s táborovými činnostmi. Mysleli jsme i na děti mladšího školního věku a zrealizovali jsme vzdělávací programy Drobné hry pro děti mladšího školního věkuPohybové hry pro děti mladšího školního věku. Drobné hry pro děti mladšího školního věku mají základ v souboru her a činností, které můžeme nabídnout dětem ve školní družině v rámci přípravy na vyučování, během zájmových činností nebo činností rekreačních a kdy vybrané činnosti přihlížejí k věkovým zvláštnostem dětí. Vzdělávací program Pohybové hry pro děti mladšího školního věku se věnuje především hrám, které rozvíjejí psychomotorické a pohybové schopnosti a dovednosti dětí. Tyto hry můžeme realizovat ve školní družině a klubu, ale i v dětském zájmovém oddílu, kroužku a třeba i na letním táboře. V rámci obou programů a her jsou využívány metody výkladu, cvičení, diskuse, brainstormingu a nechybí závěrečné shrnutí.

Výše uvedené vzdělávací programy se těšily velkému zájmu a my se již teď těšíme i na společná setkání prostřednictvím dvou plánovaných podzimních akcí v Praze a v Olomouci. Nabídneme ochutnávky našich vzdělávacích programů, příklady dobré praxe a jiné podnětné návody a nápady pro aktivity s dětmi a mládeží – nebudou však chybět ani příspěvky z oblasti legislativy a z tvorby školního vzdělávacího programu. Především ale nebudou chybět vychovatelky a vychovatelé ze školních družin a školních klubů z celé České republiky, vzájemné vzdělávání, inspirování se a dobrá nálada.

Přejeme Vám krásné léto a mnoho radosti při aktivitách s dětmi a mládeží.

Monika Doubková a Nikola Slánská

O aktivitách jsme informovali také prostřednictvím článku na webu Evropské asociacíe zařízení volného času dětí a mládeže (EAICY).

Naši partneři