Brána k druhým – představení

„Všichni sedíme ve velkém divadle světa:
cokoli se zde děje, dotýká se všech.“

Jan Amos Komenský

 

Hlavním cílem přehlídky, kterou vyhlašuje Česká rada dětí a mládeže ve spolupráci s Národním pedagogickým institutem ČR, je hledat, ukazovat a oceňovat pozitivní příklady a skutky v naší společnosti, na kterých se podílejí děti a mládež do 26 let.

Přehlídky se může zúčastnit jakákoliv skupina (např. oddíly, kroužky, kluby, družiny, školní třídy i ti, kteří se scházejí „jen tak“), která v období školního roku prodlouženého o prázdniny a září se říjnem vykonala nebo vykoná ve svém okolí něco veřejně prospěšného a užitečného pro ostatní: pomáhá potřebným lidem, zvelebuje okolí ve svém městě či obci, pečuje o přírodu nebo třeba pořádá veřejnou sbírku, zkrátka rozdává svou tvořivostí radost druhým (může se jednat o jednorázový čin i dlouhodobější aktivitu/aktivity).

REGISTRACE 

Vše potřebné pro přihlášení účastnického týmu.

1) Přihlášení
Organizátorům přehlídky usnadní její zajišťování, pokud budou mít průběžně přehled o týmech, které se Brány k druhým chtějí zúčastnit. Se zájmem účastnit se nebo i s dalšími dotazy organizačního charakteru se obracejte na Vlastimila Juru

2) Doložení přihlášené aktivity (aktivit)
Bez toho nebude tým do přehlídky přijat. Proto je pod odkazem: přihlašovací formulář nutno stáhnout tento formulář pro vyplnění všech důležitých údajů o té činnosti, se kterou tým jde do soutěže. Přímo do tohoto formuláře budete vkládat i doklady potvrzující tuto činnost (fotografie, skeny článků či jiných tiskových materiálů, odkazy na internetové zdroje – např. videa). Není nutné vyplňovat všechny přílohy tohoto formuláře, ale jen ty, k nimž máte materiály dokládající přihlášenou činnost. Ve výjimečných případech lze dokladující materiály poslat i jako samostatnou přílohu (zkomplikujete tím ovšem poněkud práci organizátorům).

3) Úspěšný absolvent přehlídky
Úspěšným absolventem ročníku Brány k druhým je každý tým, který hodnověrně doložil prospěšné aktivity v daném období. Takovém týmu také bude náležet Pamětní list pro úspěšného účastníka.

PRAVIDLA PŘEHLÍDKY

 1. Přehlídka je určena dětským kolektivům a týmům mladých lidí.
 2. Týmy se mohou účastnit ve 3. věkových kategoriích:
  • Děti – členům týmu s výjimkou vedoucích není víc než 15 let (tedy méně než 16 let)
  • Mládež – členům týmu s výjimkou vedoucích je méně než 19 let
  • Dospělí – věkový průměr členů týmu musí být menší než 27 let.
 3. Přehlídky se může zúčastnit jakákoliv skupina, která v určené době vykonala něco veřejně prospěšného, tedy užitečného a dobrého pro ostatní (může se jednat o jednorázový čin i dlouhodobější aktivitu/aktivity).
 4. Přihlásit se může skupina sama prostřednictvím svého zástupce nebo ji může přihlásit kdokoliv jiný, kdo o její činnosti ví (učitel, starosta, ten, komu byla poskytnuta pomoc atd.).
 5. Prospěšnost aktivita bude vyhodnocena na základě doložení, které může obsahovat fotodokumentaci, články z tisku i z webů, záznamy z kronik, svědectví toho, komu byla poskytnuta pomoc nebo toho, kdo o aktivitě dobře ví, video nebo audio záznam atd.
 6. Ročník se počítá od 1. listopadu do 30. října příštího roku.
 7. Uzávěrka pro přijímání přihlášek do ročníku je 30. listopadu.
 8. Vyhodnocení provede hodnotící komise složená ze zástupců pořádající organizace, podporovatelů soutěže a dalších subjektů z oblasti výchovy a vzdělávání.
 9. Hodnotící komise vybere minimálně pět týmů, jejichž aktivitu posoudila jako zvlášť přínosnou, a to jak pro samotné členy týmu, tak i pro ty, jimž pomáhali. Dále může udělit několik „cen poroty“ pro týmy, jejichž činnost pokládá za důležité podpořit.
 10. S výsledky budou účastnické týmy seznámeny měsíc po uzávěrce ročníku.
 11. Vybrané týmů přehlídky budou s předstihem minimálně měsíčním vyzvány, aby vyslaly své zástupců na slavnostní setkání v Praze, kterého se kromě organizátorů  zúčastní též podporovatelé přehlídky a veřejně známé osobnosti s Bránou k druhým nějak spojené.
 12. Účastníci přehlídky souhlasí s publikováním zaslaných materiálů organizátorem Brány k druhým dle jeho uvážení.

 

ORGANIZAČNÍ TÝM

Vlastimil Jura – vlastimil.jura@crdm.cz; 777 864 884

Jiří Zajíc – edy@skaut.cz; 723 963 939

 

 

 

 

Naši partneři