„Všichni sedíme ve velkém divadle světa:  cokoli se zde děje, dotýká se všech.“ Jan Amos Komenský

Hlavním cílem soutěže, kterou vyhlašuje Národní pedagogický institut ČR ve spolupráci s Českou radou dětí a mládeže, je hledat, ukazovat a oceňovat pozitivní příklady a skutky v naší společnosti, na kterých se podílejí děti a mládež do 26 let.

Soutěže se může zúčastnit jakákoliv skupina (např. oddíly, kroužky, kluby, družiny, školní třídy i ti, kteří se scházejí „jen tak“), která v období školního roku prodlouženého o prázdniny a září se říjnem vykonala nebo vykoná ve svém okolí něco veřejně prospěšného a užitečného pro ostatní – pomáhá potřebným lidem, zvelebuje okolí ve svém městě či obci, pečuje o přírodu nebo třeba pořádá veřejnou sbírku, zkrátka rozdává svou tvořivostí radost druhým (může se jednat o jednorázový čin i dlouhodobější aktivitu/aktivity).

 

 

 

REGISTRACE 

Vše potřebné pro přihlášení soutěžního týmu.

1) Přihlášení
Organizátorům soutěže usnadní její zajišťování, pokud budou mít průběžně přehled o týmech, které se soutěže chtějí zúčastnit. Se zájmem účastnit se nebo i s dalšími dotazy organizačního charakteru se obracejte na Vlastimila Juru

2) Doložení přihlášené aktivity (aktivit)
Bez toho nebude tým v soutěži hodnocen. Proto je pod odkazem: soutezni-formular-2021 nutno stáhnout tento formulář pro vyplnění všech důležitých údajů o té činnosti, se kterou tým jde do soutěže. Přímo do tohoto formuláře budete vkládat i doklady potvrzující tuto činnost (fotografie, skeny článků či jiných tiskových materiálů, odkazy na internetové zdroje – např. videa). Není nutné vyplňovat všechny přílohy tohoto formuláře, ale jen ty, k nimž máte materiály dokládající přihlášenou činnost. Ve výjimečných případech lze dokladující materiály poslat i jako samostatnou přílohu (zkomplikujete tím ovšem poněkud práci organizátorům).

PRAVIDLA SOUTĚŽE   

 1. Soutěž je určena dětským kolektivům a týmům mladých lidí. Soutěží se zvlášť v kategorii do 18 let včetně a od 19 let. V kategorii do 18 let nesmí být nikdo kromě vedoucích starší než 18 let, v kategorii od 19 let musí být věkový průměr menší než 27 let.
  Soutěže se může zúčastnit jakákoliv skupina, která v určené době vykonala něco veřejně prospěšného, tedy užitečného a dobrého pro ostatní (může se jednat o jednorázový čin i dlouhodobější aktivitu/aktivity).
 2. Do soutěže se může přihlásit skupina sama prostřednictvím svého zástupce nebo ji může přihlásit kdokoliv jiný, kdo o její činnosti ví (učitel, starosta, ten, komu byla poskytnuta pomoc atd.).
 3. Aktivita bude vyhodnocena na základě doložení, které může obsahovat fotodokumentaci, články z tisku i z webů, záznamy z kronik, svědectví toho, komu byla poskytnuta pomoc nebo toho, kdo o aktivitě dobře ví, video nebo audio záznam atd.
 4. Uzávěrka soutěže je 30. listopadu.
 5. Vyhodnocení provede hodnotící komise složená ze zástupců pořádající organizace, podporovatelů soutěže a dalších subjektů z oblasti výchovy a vzdělávání.
 6. Hodnotící komise vybere pět týmů, jejichž aktivitu posoudila jako zvlášť přínosnou, a to jak pro samotné soutěžící, tak i pro ty, jimž pomáhali. Dále může udělit několik „cen poroty“ pro týmy, jejichž činnost pokládá za důležité podpořit.
 7. S výsledky budou soutěžící seznámeni měsíc po uzávěrce ročníku.
 8. Vyhlášení vybraných týmů soutěže proběhne za účasti jejich zástupců na slavnostním setkání v Praze (přesný termín bude včas vítězným týmům sdělen).
 9. Účastníci soutěže souhlasí s publikováním zaslaných materiálů organizátorem soutěže dle jeho uvážení.

ORGANIZAČNÍ TÝM

Vlastimil Jura – vlastimil.jura@crdm.cz; 777 864 884

Jiří Zajíc – edy@skaut.cz; 723 963 939

 

 

 

 

Naši partneři