Brána k druhým – představení

„Všichni sedíme ve velkém divadle světa:
cokoli se zde děje, dotýká se všech.“

Jan Amos Komenský

 

Hlavním cílem přehlídky, kterou vyhlašuje Česká rada dětí a mládeže ve spolupráci s Národním pedagogickým institutem ČR, je hledat, ukazovat a oceňovat pozitivní příklady a skutky v naší společnosti, na kterých se podílejí děti a mládež do 26 let.

Přehlídky se může zúčastnit jakákoliv skupina (např. oddíly, kroužky, kluby, družiny, školní třídy i ti, kteří se scházejí „jen tak“), která v období školního roku prodlouženého o prázdniny a září se říjnem vykonala nebo vykoná ve svém okolí něco veřejně prospěšného a užitečného pro ostatní: pomáhá potřebným lidem, zvelebuje okolí ve svém městě či obci, pečuje o přírodu nebo třeba pořádá veřejnou sbírku, zkrátka rozdává svou tvořivostí radost druhým (může se jednat o jednorázový čin i dlouhodobější aktivitu/aktivity).

REGISTRACE 

Vše potřebné pro přihlášení účastnického týmu.

1) Přihlášení
Organizátorům přehlídky usnadní její zajišťování, pokud budou mít průběžně přehled o týmech, které se Brány k druhým chtějí zúčastnit. Se zájmem účastnit se nebo i s dalšími dotazy organizačního charakteru se obracejte na Vlastimila Juru

2) Doložení přihlášené aktivity (aktivit)
Bez toho nebude tým do přehlídky přijat. Proto je pod odkazem: přihlašovací formulář nutno stáhnout tento formulář pro vyplnění všech důležitých údajů o té činnosti, se kterou tým jde do soutěže. Přímo do tohoto formuláře budete vkládat i doklady potvrzující tuto činnost (fotografie, skeny článků či jiných tiskových materiálů, odkazy na internetové zdroje – např. videa). Není nutné vyplňovat všechny přílohy tohoto formuláře, ale jen ty, k nimž máte materiály dokládající přihlášenou činnost. Ve výjimečných případech lze dokladující materiály poslat i jako samostatnou přílohu (zkomplikujete tím ovšem poněkud práci organizátorům).

3) Úspěšný absolvent přehlídky
Úspěšným absolventem ročníku Brány k druhým je každý tým, který hodnověrně doložil prospěšné aktivity v daném období. Takovém týmu také bude náležet Pamětní list pro úspěšného účastníka.

PRAVIDLA PŘEHLÍDKY

 1. Přehlídka je určena dětským kolektivům a týmům mladých lidí.
 2. Týmy se mohou účastnit ve 3. věkových kategoriích:
  • Děti – členům týmu s výjimkou vedoucích není víc než 15 let (tedy méně než 16 let)
  • Mládež – členům týmu s výjimkou vedoucích je méně než 19 let
  • Dospělí – věkový průměr členů týmu musí být menší než 27 let.
 3. Přehlídky se může zúčastnit jakákoliv skupina, která v určené době vykonala něco veřejně prospěšného, tedy užitečného a dobrého pro ostatní (může se jednat o jednorázový čin i dlouhodobější aktivitu/aktivity).
 4. Přihlásit se může skupina sama prostřednictvím svého zástupce nebo ji může přihlásit kdokoliv jiný, kdo o její činnosti ví (učitel, starosta, ten, komu byla poskytnuta pomoc atd.).
 5. Prospěšnost aktivita bude vyhodnocena na základě doložení, které může obsahovat fotodokumentaci, články z tisku i z webů, záznamy z kronik, svědectví toho, komu byla poskytnuta pomoc nebo toho, kdo o aktivitě dobře ví, video nebo audio záznam atd.
 6. Uzávěrka pro přijímání přihlášek do ročníku je 30. listopadu.
 7. Vyhodnocení provede hodnotící komise složená ze zástupců pořádající organizace, podporovatelů soutěže a dalších subjektů z oblasti výchovy a vzdělávání.
 8. Hodnotící komise vybere minimálně pět týmů, jejichž aktivitu posoudila jako zvlášť přínosnou, a to jak pro samotné členy týmu, tak i pro ty, jimž pomáhali. Dále může udělit několik „cen poroty“ pro týmy, jejichž činnost pokládá za důležité podpořit.
 9. S výsledky budou účastnické týmy seznámeny měsíc po uzávěrce ročníku.
 10. Vybrané týmů přehlídky budou s předstihem minimálně měsíčním vyzvány, aby vyslaly své zástupců na slavnostní setkání v Praze, kterého se kromě organizátorů  zúčastní též podporovatelé přehlídky a veřejně známé osobnosti s Bránou k druhým nějak spojené.
 11. Účastníci přehlídky souhlasí s publikováním zaslaných materiálů organizátorem Brány k druhým dle jeho uvážení.

ORGANIZAČNÍ TÝM

Vlastimil Jura – vlastimil.jura@crdm.cz; 777 864 884

Jiří Zajíc – edy@skaut.cz; 723 963 939

 

 

 

 

Naši partneři